Windows server2022优化版

   
摘要GPT
摘要小助理暂时失联跑路啦……😜

根据zh-cn_windows_server_2022_x64_dvd_6c73507d.iso原版优化,

重装前最好使用驱动工具备份一下驱动,因为重装之后,需要先安装驱动,才能正常使用

https://www.123pan.com/s/cjqrVv-gdq9d.html

知识共享许可证 CC BY-NC-SA 4.0
最后更新于 2024-06-15 23:43
使用 Hugo 构建
主题 hugo-magic小洋葱 魔改 由 Jimmy 设计
Written by Human, Not by AI