github反代列表

   
摘要GPT
摘要小助理暂时失联跑路啦……😜

反代列表

站源地址缓存
github.comhub.fgit.cf
raw.githubusercontent.comraw.fgit.cf
github.githubassets.comassets.fgit.cf

官方地址:https://doc.fastgit.org/zh-cn/node.html

替换:https://raw.fgit.cf/用户名/仓库名/分支/文件…

例如

https://raw.githubusercontent.com/kejilion/sh/main/kejilion.sh

替换成:

https://raw.fgit.cf/kejilion/sh/main/kejilion.sh
知识共享许可证 CC BY-NC-SA 4.0
最后更新于 2024-06-15 18:08
使用 Hugo 构建
主题 hugo-magic小洋葱 魔改 由 Jimmy 设计
Written by Human, Not by AI